چگونه میتوان براسترس خود غلبه کرد؟

چگونه میتوان براسترس خود غلبه کرد؟ استرس چیست؟ به طورکلی ,استرس حاصل نیاز مابه سازگاری فیزیکی ,ذهنی واحساسی در مقابل یک تغییر است.مقدارجزئی استرسمی توتند مفید باشد,چرا که به زندگی جذابیت وتحرک میبخشدومارا روی پای خودمان نگه می دارد.تغییرات جزئی وملایم نه تنها مضر نیستند بلکه مفید وسازنده اندودر پرورش حس سازش پذیری ما نقش عمده ای ایفامی کنند .اماوقتی که تغییرات ازحدمجاز فراتر روندودرطول دوره ای اززمان برزندگی ما اثرمنفی بگذارند,دراینجاست که ظرفیت سازش پذیری مااشباع میشود وتحمل آن را غیر ممکن میسازد. حال برای اینکه بدانید تاچه میزان تحت استرس قراردارید,به سؤالاتی که در پی می آیدپاسخ دهید ودرادامه با راه های کاهش استرس آشنا شوید. تست استرس 1.آیانگران آینده هستید؟ 2.آیا درمواقعی بازحمت به خواب میروید ؟ 3.آیامعمولا برای کاهش تشویشواضطراب به سیگار,نوشیدنیها یا به قرص مسکن وآام خش پناه میبرید؟ 4.آیا به خاطر مسائل جزئی وبی اهمیت ازکوره در میرویدوکنترل اعصاب خود راازدست می دهید؟ 5.آیا انرژی تان ازمقداری نیازداریدیا دوست دارید داشته باشیدکمتر است؟ 6.آیا شماازکسانی به شمار می آییدکه کارهای زیادیبرای انجام دادن دارندولی وقت کافی برای پرداحتن به آنها ندارید؟ 7.آیا به سردردوناراحتی های معده وشکم مواجه اید؟ 8.آیا برای انجام اموراحساس فشار وسختی می کنید؟ 9.آیابرای اینکه موفقیتی کسب کنیدیادوست داشته شویدخیلی نگرانی دارید؟ 10.آیا عملکردتان درزندگی به قدرکافی خوب است که شماراراضی کند؟ 11.آیا ازخوشی های کوچک یالذتهای ساده زندگی احساس رضایت به شما دست می دهد؟ 12.آیاواقعا قادریدکه یه آرامش برسیدوشادی وسروررادرخودحس کنید؟ نمره دهی: یک امتیاز برای جواب مثبت به سؤالات 1تا9یاجواب منفی به سؤالات 10تا12درنظربگیرید.امتیاز4یابالاترنشان دهنده این است که شما تحت استرس قابل ملاحظه ای قرار دارید. تصورات عمومی غلط درباره استرس 1.ماهمیشه می دانیم که چه وقت تحت استرس هستیم. مردم اغلب چنان به استرس عادت کرده اند که ازوجود آن درخود بی خبرند.بسیاری ازما به رغم اینکه عصبی وهیجان زده نمیشویم ,از تاثیرات وعوارض ضعیفکننده ومخرب استرس درامان نیستیم .حتی درصورتی که احساس یاس واضطراب نمی کنید,استرس می تواندشیوه وظرزرفتارشما را بادیگران تغییر داده یابه بدن شما آسیب جدی وارد سازد . 2.استرس چیزی است که تنها روی کسانی تاثیرمی گذارد که زندگی توام بافشاربالاوپرتنش دارند. بسیاری ازافراد عادی که استرس های مداوم ناشی ازنگرانی راتجربه میکنند ,زندگی راحتی نداشته ,به بیشتر چیزهایی که درزندگی می خواهندنمی رسند ,یا نمی توتنند آن طور که دلشان می خواهد باشند. 3.تنها راه پایین آوردن وکاهش استرسایجاد تغییرات درمحیط اطراف یا استفاده ازدارو ودرمان است . تغییر دیدگاه ونگرش نسبت به زندگی ,مؤثرترین ومطمئن ترین راه برای کاهش استرس است .استرس ناشی ازطرز تلقی وبرداشت ما ازجهان است ونه ناشی ازجهان وواقعیت های آن به صورتی که واقعا وجود دارند . 4.حوادثی که برای ما اتفاق می افتندباعث استرس می شوند. حوادث به تنهایی باعث ناراحتی وفشار نمی شوند ,بلکهطرزبرخورد,نوع نگاه ونگرش ما به حادثه است که بیشتر باعث ناراحتی می گردد. 5.هیجانات مسیر خود را پیموده ,تاثیرخود رابه جا می گذارندونمی توان آنها را کنترل کرد. ما میتوانیم احساسات خود راتغییر دهیم.این کار ازطریق تغییر در رفتاریا تغییر درتفکر وطرز فکرمان میسر می شود به عنوان مثال انجام دادن مقداری ازیک کار میتواند مارا ازنگرانی درباره آن برهاند.ایجاد وخلق یک برداشت وفهم جدید ازیک وضعیت خاص از هراس واسترس ناشی از آن میکاهد. توصیه هایی برای کاهش استرس 1.یادبگیرید که برنامه ریزی کنید. آشفتگی ,بی نظمی وعدم سازمان دهی درکارها وبرنامه هامیتواند تولید استرس کرده ,یانقطه ای برای شروع آن باشد.دردست داشتن برنامه وطرح های زیاد که به صورت همزمان پیش می رونداغلب منجر به سردرگمی,فراموشی واحساس ترس ازشکست طرح های ناتمام می شود. هرزمان که امکانش باشد طرح ها رایکی بعد از دیگری به انجام برسانید. به این صورت که طرحی را شروع کرده,روی آن کارکنید تا تمام شود. 2.محدودیت هاوضعف های خود رابشناسیدوآن ها راقبول کنید. بسیاری ازمابرای خود اهداف دست نیافتنی ,آرمان گرایانه وغیر منطقی تعیین می کنیم,درنتیجه هرقدرهم که کارایی وعملکرد ما بالا باشد یک نوع حس شکست یا عدم کفایت وصلاحیت درخود احساس می کنیم.این نکته مهم رانباید فراموش کنیم که ما هرگز نمی توانیم کامل وبی نقص باشیم پس برای خود اهدافی تعیین کنیدکه دست یافتنی وقابل دستیابی باشند. 3.یاد بگیرید که درزندگی بازی,تفریح وسرگرمی داشته باشید. شما هرازچندگاهی نیاز دارید که ازفشارزندگی فرار کنید وبه تفریح وسرگرمی روی آورید .صرف نظرازسطح توانایی ومهارتتان درببازی ,سرگرمی هاوبازیهایی پیداکنید که برایتان جذاب ولذت بخش باشند. 4.شخصی مثبت ,سازنده ومفیدباشید. ازانتقاد وعیب خویی دیگران خود داری کنید.یادبگیریدازچیزهایی که خوشتان می آیدودوستشان داریدودروجود دیگران هست تعریف وتمجید کنید.سعی کنید به صفات وخصوصیات خوب وپسندیده افراد دوروبرتان توجه نمایید .اطمینان حاصل کنیدکه برای خود ارزش قائل اید وصفات خوب وویژگی های برترخودراتحسین می کنید. 5.یادبگیرید که گذشت داشته باشیدودیگران وعقایدآنها راتحمل کنید. تحمل نکردن دیگران وعقایدآها منجر به یاس ,ناکامی وعصبانیت می شود .تلاش برای فهمیدن این که واقعا مردم چگونه فکر میکنندوچه احساسی دارند می توانندباعث شود که شماآنهارابیشتربپذیرید.خودتان رانیزباورداشته باشیدوازخطای خود چشم پوشی کنید. 6.ازرقابت ها وچشم وهم چشمی های بیجا وغیر ضروری پرهیز کنید. موقعیت هایی درزندگی وجود دارد که جنبه رقابتی دارد وما نمی توانیم ازآنها اجتناب کنیم درگیر شدن افراطی یامسئله سربودن ازدیگران درزمینه های زیادی اززندگی می تواند ایجاد تنش واضطراب شدید کند ومارا به صورت فردی پرخاشگر درآورد. 7.به طور مرتب ورزش کنید قبل از آغازهر برنامه ورزشی باپزشک خود هماهنگی لازم رابه عمل بیاورید.اگربه جای ورزش ونرمش هایی که انجام آنها برایتان سخت وطاقت فرساست,ورزشی را انتخاب کنیدکه واقعا از آن لذت می برید,احتمالابیشتر به آن خواهید پرداخت ووقت بیشتری به آن اختصاص خواهید داد. 8.یادبگیرید که روش شما برای استراحت وآرامش,منظم وعاری ازداروهای آرام بخش ومسکن باشد. مدیتیشن(مراقبه وتفکر),یوگا یا هرنوع ازفنون مربوط به آرامش را می تواناز معلمان ومربیان مختلف وروان پزشکانی که به صورت رسمی تایید شده اندومجوز دارند ,فرا گرفت. مشکلات ومسائل خود رادردرون خود نگه ندارید. یک دوست ,عضوی از هیئت علمی دانشگاه ,یک مشاور یا یک روان پزشکپیدا کنید که بتوانید آزادانه وبه راحتی با آن صحبت کنید.بیان احساسات وتنش های درونیخود به یک شخص دردآشنا ودلسوز می تواندبه صورت فوق العاده ای مفید باشد. 10.تفکر خود راعوض کنید. اینکه از نظر احساسی وهیجانی چگونه حس می کنیم,بستگی به دیدگاه وفلسفه مادرباره زندگی دارد.دگرگونی وتغییرعقایدیک فرایند مشکل وپرزحمت است.دانش وآگاهی عملی دردنیای پیشرفته برای راهنمایی مادر حیاتمان کمتر وجود دارد.هیچ کس تمام جواب ها را درآستین ندارد,اما بعضی جواب ها دردسترس اند.

/ 0 نظر / 12 بازدید